Search results

Advanced Search

(1 - 2 of 2)
재일교포 지문 채취 폐지 운동 범 교민 궐기대회 / Chaeil kyop'o chimun ch'aech'wi p'yeji undong kwŏlgitaehoe
재일교포의 지문 채취 반대 궐기대회 결의문 / chaeil kyop’o ŭi chimun ch’aech’wi pandae kŏlgi taehow kyŏrŭimun / [Resolution for the Street Rally against the Fingerprint Law in Japan]