Search results

Advanced Search

(1 - 4 of 4)
KCHA-UBC-PD-0047-03
[Schedule and participants list for Vancouver Korean Language School]
숙제: 이주경 /Sukje: Yi, Chu-gyŏng -- 추수감사절: 김민정 / Ch'su Kamsajŏl: Kim, Min-jŏng --숙제: 오세웅/Sukje: O, Se-ung
ㄷ) 회의 순서 / Tigŭt) Hoeŭi sunsŏ / [Clipping of meeting procedures]