Search results

Advanced Search

(1 - 1 of 1)
[From] 이성수 / Yi, Sŏng-su [to] 주 밴쿠버 총 영사관 / chu Paenk'ubŏ Ch'ong Yŏngsagwan re: 한카 민속 문화 협회 1986년 민속 문화제전 개최를 위한 협조 요청 / re: Han-K'a minsok munhwa hyŏphoe 1986-nyŏn minsok munhwajejŏn kaech'oe rul wihan hyŏpjo yoch'ŏng  /[Korean-Canadian Folk Cultural Soc